Oboznámenie dotknutých osôb zapájajúcich sa do komunikácie a podpory projektu „liptovactive.sk“

s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutých osôb, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov (ďalej len „Oboznámenie“), podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“)

Spoločnosť LIPTOV ACTIVE, s.r.o. so sídlom Pod Ostrô 2, 03401 Ružomberok, e-mail: info@liptovactive.sk, ako prevádzkovateľ informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje (ďalej len “Prevádzkovateľ”)

týmto oznamuje dotknutým osobám, že bude spracúvať ich nasledujúce osobné údaje (ďalej len “Údaje”), ktoré mu boli z ich strany poskytnuté:

 1. meno, priezvisko a titul,
 2. e-mailová adresa
 3. telefónne číslo
 4. bankové spojenie/IBAN
 5. adresa bydliska

Prevádzkovateľ bude spracúvať Údaje v informačných systémoch za nasledujúcich podmienok:

1.Informačné systémy projektu www.liptovactive.sk (ďalej len “Projekt”)

 1. účel spracúvania Údajov: zapojenia dotknutej osoby projektu organizovanej prevádzkovateľom, a to formou zapojenia sa do odberu informačných e-mailov a/alebo poskytnutím daru prevádzkovateľovi za účelom podpory Projektu, a informovania o dosiahnutých výsledkoch; informovania o špeciálnych ponukách; objednania si služieb
 2. zoznam Údajov, ktoré sa spracúvajú: osobné údaje podľa písm. a. až e. tohto Oboznámenia v rozsahu skutočne poskytnutom dotknutou osobou;
 3. právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby;
 4. príjemcovia Osobných údajov:
  1. tretie osoby, ktoré na základe poverenia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov spracúvajú osobné údaje (napr. poskytovatelia softvérových a IT služieb, poskytovatelia webhostingu, právni poradcovia, poskytovatela účtovných a finančných služieb a pod.)
  2. subjekty súdnej a verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým si prevádzkovatelia plnia povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

2. Informačný systém „Informácie o aktivitách a projektoch Liptov Active“

 1. účel spracúvania Údajov: interná evidencia osôb zapájajúcich sa do Prevádzkovateľom zastupovaného Projektu a ich budúceho kontaktovania/zasielania informácií o aktivitách a ďalších projektoch organizovaných a/alebo zabezpečovaných Prevádzkovateľom a zapájania sa do nich; informovanie o špeciálnych ponukách; objednanie si služieb
 2. zoznam Údajov, ktoré sa spracúvajú: osobné údaje podľa písm. a. až d. tohto Oboznámenia v rozsahu, v ktorom ich dotknutá osoba skutočne poskytne prevádzkovateľovi;
 3. právny základ spracúvania: súhlas dotknutej osoby;
 4. príjemcovia Údajov: žiadne.

 

Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje:

 1. v informačnom systéme Projektu – na dobu do 31.12.2030 od zapojenia sa dotknutej osoby do projektu;
 2. v informačnom systéme „Informácie o aktivitách a projektoch Liptov Active“ – na dobu do 31.12.2030 od zapojenia sa doktnutej osoby do niektorej z aktivít a/alebo projektov organizovaných a/alebo zabezpečovaných Prevádzkovateľom.

Dotknuté osoby majú v súvislosti so spracúvaním svojich Údajov Prevádzkovateľom nasledujúce práva:

 1. právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim Údajom:
  1. právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Údaje, ktoré sa ich týkajú;
  2. ak Prevádzkovateľ takéto Údaje spracúva, má dotknutá osoba právo na prístup k nim a informácie o:
   1. účele spracúvania Údajov,
   2. kategórii spracúvaných Údajov,
   3. príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
   4. dobe ich uchovávania, resp. kritériách na jej určenie,
   5. existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania Údajov, práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
   6. právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
   7. ak sa Údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
   8. existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania v zmysle Nariadenia a/alebo Zákona.

 

 1. právo na opravu Údajov, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:
  1. požiadať Prevádzkovateľa o bezodkladnú opravu nesprávnych Údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú;
  2. požiadať Prevádzkovateľa o doplnenie neúplných Údajov.

 

 1. právo na vymazanie („na zabudnutie“), v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:
  1. dosiahnuť bezodkladný výmaz Údajov, ktoré sa jej týkajú; Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať Ú len vtedy, ak je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:
   1. Údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
   2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
   3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona,
   4. Údaje sa spracúvali nezákonne,
   5. Údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie, právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
   6. Údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa Nariadenia a/alebo Zákona.
  2. Právo na vymazanie nemožno uplatniť v prípade, ak je spracúvanie Údajov potrebné:
   1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
   2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie, právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
   3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s Nariadením a/alebo Zákonom;
   4. na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely Nariadenia a/alebo Zákona, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie Údajov znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
   5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

 1. právo na obmedzenie spracúvania Údajov, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo v jednom z nasledujúcich prípadov:
  1. dotknutá osoba napadne/namieta správnosť Údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť;
  2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu Údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

 1. právo na prenosnosť Údajov, v rámci ktorého má dotknutá osoba právo:
  1. získať Údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte
  2. preniesť Údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
   1. sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby podľa Nariadenia a/alebo Zákona alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a
   2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  3. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatnenie práva na presnosť údajov dotknutou osobou nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

 1. právo namietať spracúvanie Údajov a automatizované individuálne rozhodovanie, v rámci ktorých má dotknutá osoba právo:
  1. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané ako nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ alebo tretia osoba, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto právnych základoch.
  2. kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Údajov spracúvaných na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;
   Dotknutá osoba môže svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií;
  3. aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú;
  4. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
   1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom;
   2. povolené právom Únie, právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktorými sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo
   3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

 

Poskytnutie Údajov Prevádzkovateľovi na spracúvanie:

 1. v informačnom systéme Projektu
 1. je zmluvnou požiadavkou (dohodou dotknutej osoby a prevádzkovateľa) a
 2. následkom ich neposkytnutia je nemožné zapojenie sa dotknutej osoby do Projektu;
 1. v informačnom systéme „Informácie o aktivitách a projektoch občianskeho združenia“:
 1. je zmluvnou požiadavkou (dohodou dotknutej osoby a prevádzkovateľa) a
 2. následkom ich neposkytnutia je nemožné zaradiť dotknutú osobu do evidencie osôb zapájajúcich sa do Prevádzkovateľom zastupovaného Projektu a ich budúceho kontaktovania/zasielania informácií o aktivitách a projektoch organizovaných a/alebo zabezpečovaných Prevádzkovateľom a zapájania sa do nich.

Toto oboznámenie poskytuje Prevádzkovateľ ako zástupca Projektu dotknutým osobám zapájajúcim sa do tohto Projektu. Dotknutá osoba je pred zapojením sa do Projektu povinná oboznámiť sa s ňou a pri jeho využívaní, vyplnení požiadavky na odber informácií, darovacieho formulára a zadaní/uskutočnení platby výslovne potvrdiť, že:

 • jej Prevádzkovateľ Oboznámenie poskytol,
 • s Oboznámením sa oboznámila a mala teda dostatok času a priestoru na jeho naštudovanie, plne rozumie jeho textácii a obsahu a je si plne vedomá jeho významu a skutočností z neho vyplývajúcich.

Súbory cookie.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto stránky sa na Vašom zariadení, na ktorom si stránku prezeráte, ukladajú pri jej návšteve a prezeraní malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, vďaka ktorému si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve webovej lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Používaním našich webstránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia, podrobnosti si v prípade záujmu môžete pozrieť napríklad na webovej adrese – https://sk.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Inštrukcie na zmenu cookies tiež nájdete v online pomocníkovi každého Vami používaného prehliadača webových stránok.

Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Toto Oboznámenie dotknutých osôb – zapájajúcich sa do Projektu je zverejnené a k dispozícii na nahliadnutie na web-stránke www.liptovactive.sk